När nyårsklockan ringer upphör skyddsobjekten

Om en månad upphör beslut om skyddsobjekt som fattats med stöd av äldre bestämmelser. Det rör sig om byggnader, andra anläggningar och områden samt militära fartyg och luftfartyg som förklarats som skyddsobjekt före den 1 juli 2010. Vad händer då om myndigheterna inte hinner med att före årskiftet besluta om skyddsobjekt enligt den nya skyddslagen?

Skyddsobjektsskylt med en klocka som visar kl 1200.

Genom att något förklaras vara ett skyddsobjekt ges ett förstärkt skydd mot bl a sabotage, terroristbrott, spioneri eller grovt rån. Som huvudregel innebär ett beslut om skyddsobjekt att obehöriga inte får tillträde till ett objektet. Den som bevakar ett skyddsobjekt har möjlighet att genomföra kroppsvisitation, undersöka fordon, fartyg och luftfartyg. Om det behövs för bevakningen får den som utför bevakningen avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, t ex om personen överträder ett tillträdesförbud.

Om en myndighet inte hunnit med att besluta om skyddsobjekt enligt den nu gällande skyddslagen, är objektet från och med årsskiftet inte längre ett skyddsobjekt. Tillträdesförbudet gäller inte längre. Inte heller kan den som bevakar objektet genomföra kroppsvisitation, undersöka fordon etc. Att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person kan inte ske, med stöd av skyddslagen.

Falska skyddsobjektsskyltar – en kommunal fråga

En skylt om skyddsobjekt talar om för allmänheten vilka förbund som gäller för ett skyddsobjekt, t ex tillträdesförbud. En sådan skylt kommer inte att vara giltig, för det objekt som från och med årsskiftet inte längre är ett skyddsobjekt. Skylten är falsk då den, i fråga om tillträdesförbud, utan stöd i lag begränsar den grundlagsfästa rörelsefriheten. En sådan skylt måste rimligen monteras ner.

En skylt som innebär att allmänheten avvisas från ett område som är betydelse för friluftslivet får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. Ett sådant tillstånd behövs inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller skylten är behörig av något annat skäl (5 § lagen [1998:814] med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). Skyltar för ett skyddsobjekt, som från årskiftet inte längre är giltiga, är alltså en fråga för den kommun där skyddsobjektet finns.

Stängsel runt skyddsobjekt får passeras

Om ett område där allemansrätten gäller är inhägnat med ett stängsel får allmänheten passera stängslet. För att förhindra att allmänheten beträder området, där allemansrätten annars gäller, behövs ett beslut om skyddsobjekt för området. I fråga om ett område som inte längre är skyddsobjekt blir det tillåtet att passera ett stängsel för att kunna ge sig tillträde till området där allemansrätten gäller.

En byggnad behöver inte vara skyddsobjekt för att neka allmänheten tillträde till byggnaden och ett beslut om skyddsobjekt är inte heller en förutsättning för att det ska anses vara otillåtet att göra intrång i byggnaden. Brottet olaga intrång (4 kap 6 § brottsbalken) kan komma i fråga för de som obehörigen gör intrång i en byggnad oavsett om byggnaden är ett skyddsobjekt eller inte. Skyddet för en byggnad blir sämre om det inte är ett skyddsobjekt, t ex vad gäller bevakningspersonalens befogenheter.

Kameraövervakning blir olaglig utan tillstånd

Vissa skyddsobjekt får kameraövervakas utan tillstånd från länsstyrelsen. Någon skyltning om att en sådan kameraövervakning sker behöver heller inte finnas. Det handlar främst om skyddsobjekt som används av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Tillstånd till kameraövervakning behövs inte om övervakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet.

För kameraövervakning av skyddsobjekt som från årsskiftet inte längre är ett skyddsobjekt krävs tillstånd från länsstyrelsen. Finns inte ett sådant tillstånd är övervakningen kriminell. Att utan tillstånd sätta upp en övervakningskamera som kan riktas mot en plats där allmänheten har tillträde är ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om inte skyltar sätts upp för att upplysa om en sådan kameraövervakning. Det blir till att stänga av kameraövervakningen.

≈ ≈ ≈

Om någon myndighet inte hinner med att besluta om skyddsobjekt enligt den nu gällande skyddslagen har jag inga sympatier med de som är ansvariga. De har haft 4,5 år på sig. Så lång tid har förflutit från det att den nuvarande lagen trädde i kraft den 1 juli 2010 till årsskiftet då tidsfristen går ut. Ring, klocka ring.

Källor:

Uppdaterad 2014-12-17

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en översyn av samtliga beslut om skyddsobjekt i Stockholms län. Inget skyddsobjekt som länsstyrelsen beslutar om kommer att förlora sin skyddsstatus vid årsskiftet. Det finns ca 200 civila skyddsobjekt i Stockholms län.

/Kim Hakkarainen