Kryptonycklar som allmänna handlingar

Jag har länge fått höra att en kryptonyckel inte är en allmän handling. Någon förklaring till varför det skulle vara så känner jag inte till. Jag påstår att det inte stämmer. Kryptonycklar är allmänna handlingar som omfattas av sekretess, men hanteras inte som andra allmänna handlingar.

Frågan om en handling är en allmän handling eller inte är intressant inte bara för offentlighetsprincipen. I informationssäkerhetssammanhang är frågan också intressant för vilket skydd som en handling ska omfattas av. För handlingar som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet gäller att säkerhetsskyddet är mer omfattande för allmänna handlingar än för handlingar som inte är allmänna (de senare kan vi kalla ”arbetshandlingar”). Frågan är även intressant för andra aspekter i informationshanteringen, t ex arkivering.

Jag som arbetar med informationssäkerhet som del av säkerhetsskyddet stöter ibland på frågan om en viss typ av handling är en allmän handling eller inte. Ibland kan en verksamhet ha gjort en felaktig bedömning vilket medför att informationssäkerheten inte blir den som det var tänkt. Att t ex markera HEMLIG ARBETSHANDLING på en handling kan inte upphäva villkoren i tryckfrihetsförordningen (TF) om när den är en allmän handling.

Är en kryptonyckel en allmän handling?

En kryptonyckel för ett kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten brukar typiskt innehålla uppgifter om för vilket system nyckeln är avsedd för, giltighetstid, exemplarnummer mm. Själva kryptonyckeln i pappersform kan anges som en maskinläsbar streckkod eller i form av bokstäver och siffror. En kryptonyckel brukar också vara sekretessmarkerad. [1]

En handling är en enligt TF en ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. [2] En kryptonyckel uppfyller därför villkoren att vara en handling. Enligt TF är en handling hos en myndighet en allmän handling om den är inkommen till eller upprättad och den förvaras hos myndigheten. [3]

Det finns undantag i TF som talar om när en handling inte är en allmän handling. Ett exempel är undantaget för säkerhetskopior i IT-system som tillkom i efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Asien. [4] Frågan om kryptonycklar skulle undantas från att vara allmänna handlingar togs upp när tryckfrihetsförordningen ändrades under 1970-talet (se bilden ovan). [5] Något undantag infördes inte. Jag har inte kunnat se om frågan varit uppe sedan dess. Min bedömning är att det i TF inte finns något undantag som kan gälla för kryptonycklar.

En kryptonyckel som har skapats inom en myndighet uppfyller villkoren att vara en allmän handling. En kryptonyckel som distribueras till en annan myndighet uppfyller också villkoren att vara en allmän handling. Det får konsekvenser för hur kryptonycklar får hanteras.

Registrering av allmänna handlingar

Grundregeln är att allmänna handlingar som innehåller någon uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL ska registreras. [6] Av registret ska det framgå datum då en handling kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning, avsändare eller mottagare samt i korthet vad handlingen rör. [7]

Kryptonycklar distribueras i emballage som ska överlämnas till den som är signalskyddschef (eller någon annan om myndigheten har bestämt det). [8] En följesedel medföljer kryptonycklarna och den ska registreras vid mottagandet. [9] En snabb undersökning bland några myndigheters diarier på Internet visar att t ex ”signalskydd följesedel” eller ”signalskyddsärende” finns registrerade. Att enbart registrera en följesedel och inte varje kryptonyckel menar jag strider mot 5 kap 1 § OSL. Hur skulle det se ut om myndigheter klumpade ihop allmänna handlingar, distribuerade dessa mellan sig och enbart registrerade varje klump som en ”följesedel”?

Jag tycker inte att den praktiska hanteringen av kryptonycklar stämmer överens med den reglering vi har om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Samtidigt tycker jag inte att varje kryptonyckel behöver registreras som en allmän handling. Det finns möjligheter för regeringen att med stöd av OSL bestämma om undantag. [10] Sådana undantag eller en ändring av TF behöver undersökas för att hanteringen av kryptonycklar ska överensstämma med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar. Vissa kan säkert tycka att det här är en bagatell. Jag menar att det är en viktig principfråga, för att motverka att inte någon får för sig att andra slag av handlingar kan hanteras på samma sätt.

Förstöring av allmänna handlingar

Allmänna handlingar får gallras om det finns stöd i Riksarkivets föreskrifter eller beslut. Om det finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning får allmänna handlingar också gallras. [11]

De viktigast villkoren för att bevara allmänna handlingar är om bevarandet tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov. [12] En kryptonyckel som inte längre behövs uppfyller knappas något av dessa villkor för att bevaras. Det borde därför vara ok att i sin helhet få gallra kryptonycklar.

En myndighet ska gallra allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet. En sådan gallring får endast ske om allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. [13] Innan en myndighet gallrar handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse ska det finnas ett tillämpningsbeslut om gallringen. [14] Tillämpningsbeslutet anger vilka slag av handlingar som får gallras och eventuella villkor för när gallringen ska ske.

I Försvarsmaktens Tillämpningsbeslut avseende gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse från 2005 (reviderade 2007) är inte kryptonycklar medtagna. En sökning på Riksarkivets webbplats ger att det finns gallringsföreskrifter för FRA om att följesedlar till kryptonycklar ska gallras 10 år efter att respektive nyckel har upphört att gälla. [15] Hos Luftfartsverket gäller istället att följesedlar ska gallras ett år efter att kryptonycklarna upphört att gälla. [16] Någon gallringsföreskrift som omfattar själva kryptonycklarna har jag inte hittat. Det har kanske inte ansetts vara nödvändigt då kryptonycklar ändå regelmässigt förstörs.

Bestämmelsen om att en kryptonyckel som inte längre gäller eller som inte längre behövs för tjänsten rutinmässigt ska förstöras finns i en föreskrift som Försvarsmakten har beslutat. [17] Bestämmelsen är, så klart, vare sig lag eller förordning. Det finns således inte stöd för gallring av kryptonycklar i lag, förordning eller Riksarkivets föreskrifter eller beslut. Riksarkivet beslutade 1972 att kryptonycklar ska förstöras då de upphört att gälla eller då de inte längre behövs för tjänsten. Av gallringsbeslutet framgår också att vissa exemplar ska bevaras. [18] [19] Gallringsbeslutet behöver ses över då det finns hänvisningar till enheter som inte längre finns.

Sekretess för kryptonycklar

Att en handling är en allmän handling innebär dock inte att den är offentlig. Kryptonycklar innehåller uppgifter som kan omfattas av olika sekretessbestämmelser i OSL. Det finns en särskild sekretessbestämmelse för kryptonycklar (18 kap 9 § OSL). Även försvarssekretessen (15 kap 2 § OSL) och utrikessekretess (15 kap 1 § OSL) kan gälla för en kryptonyckel.

Att kryptonycklar är allmänna handlingar påverkar inte skyddet för nycklarna. Att kryptonycklar omfattas av sekretess är solklart. Det finns sedan lång tid bestämmelser om hur kryptonycklar ska hanteras för att inte obehöriga ska kunna ta del av kryptonycklar. Kryptonycklar måste skyddas mot att obehöriga kan komma över nycklarna. Andra staters signalspaning mot svenska intressen underlättas om de skulle få tillgång till kryptonycklar som har använts. Skyddet för kryptonycklar måste därför vara starkt.

En kryptonyckel, en rad av slumpmässiga tecken, är viktig för informationssäkerheten men intetsägande för människor. Det borde inte finnas någon risk för att allmänhetens insyn hos myndigheter påverkas negativt om kryptonycklar undantogs från att vara allmänna handlingar.

≈ ≈ ≈

Det kan också vara så att jag har missuppfattat alltihop. Att kryptonycklar, trots lagstiftarens tydliga motivering i förarbete till TF, inte är allmänna handlingar. Eller att jag har fått arkivlagstiftningen om bakfoten. Förklara gärna om jag har fel.

≈ ≈ ≈

Noter och hänvisningar:

 1. 16 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2005:2) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
 2. 2 kap 3 § TF 1 st.
 3. 2 kap 3 § TF 1 st.
 4. 2 kap 10 § TF 2 st.
 5. Sidorna 154-157 i regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet.
 6. 5 kap 1 § OSL.
 7. 5 kap 2 § OSL.
 8. 18 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2005:2) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
 9. 19 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2005:2) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
 10. 5 kap 3 och 4 §§ OSL.
 11. 14 § arkivförordningen.
 12. 3 § 3 st arkivlagen.
 13. 7 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (omtryckt genom RA-FS 1997:6 och ändrade genom RA-FS 2012:2).
 14. 5 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (omtryckt genom RA-FS 1997:6 och ändrade genom RA-FS 2012:2).
 15. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:39) om gallring hos Försvarets radioanstalt
 16. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2010:58) om gallring hos Luftfartsverket
 17. 24 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2005:2) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
 18. Riksarkivets gallringsbeslut nr 315 – Signalskyddsnycklar hos totalförsvaret
 19. Riksarkivets gallringsbeslut nr 668 – Signalskyddsnycklar hos totalförsvaret

Uppdaterad 2013-12-26

Avsnittet om förstöring uppdaterad efter att jag uppmärksammades på Riksarkivets gallringsbeslut nr 315 och 668.

/Kim Hakkarainen

8 kommentarer

Publicerad i Kryptering, Offentlighet och sekretess

8 kommentarer till Kryptonycklar som allmänna handlingar

 1. Nej, du har inte missuppfattat saken, men du har däremot totalt missat poängen: http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_forward_secrecy

  Detta väl vedertagna kryptografiska koncept trumfar allmänhetens rätt till insyn, vilket gör det rätt meningslöst att spekulera i om de är handlingar eller ej. Fråga dig själv: Exakt vad tillför registrering om handlingen aldrig kan lämnas ut? Vad är nyttan för allmänheten?

  En registrering kommer inte förändra någonting – förutom att skapa en massa meningslösa befattningar. Men vad vet jag, Försvarsmaktens budget och personalresurser är kanske oändliga?

  Det låter för mig som att ÖB vid tidpunkten tog ett väl informerat och sunt beslut.

  • Jag känner till ”perfect forward secrecy” på en konceptuell nivå. Utgångspunkt för mitt blogginlägg var den hantering av kryptonycklar som i dag sker för kryptosystem som är avsedda för uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet. I dag distribueras sådana kryptonycklar bl a i form av maskinläsbara streckkoder på papper.

   Jag har inte sagt att jag vill att kryptonycklar ska registreras i ett register över allmänna handlingar. Tvärtom, i det här blogginlägget skriver jag ”Samtidigt tycker jag inte att varje kryptonyckel behöver registreras som en allmän handling”.

   Den reglering vi har över hantering av allmänna handlingar i Sverige behöver konstruktivt ändras för hantering av kryptonycklar. Min uppfattning är att det bästa vore om kryptonycklar undantogs från att vara allmänna handlingar. På samma sätt som säkerhetskopior i IT-system har undantagits.

   Det låter för mig som att någon vid tidpunkten struntade i vad statsmakterna beslutade och i strid mot gällande rätt gjorde vad hen tyckte var bäst.

   /Kim Hakkarainen

 2. Tips: Om du går tillbaka förarbetena på T.F. så ser du klart och tydligt att den teknikneutrala utformningen av lagen är till för att upptagningar av information ska kunna tolkas som handlingar oavsett vilken informationsbärare den kommer via: papper, CD, DVD, fax. Eller sån teknik de hade tillgängligt då: mikrofilm och fonogram.

  Tror knappast att andemeningen med propositionen var att kryptonycklar skulle ingå i den kategorin. Lagen är alltså inte till för att fritt tolkas till alla tekniska lösningar som någon kan tänka sig – i så fall skulle programvaran som styr hissarna i en byggnad också vara en allmän handling.

  Och det i kombination med det jag sa tidigare gör detta till en akademisk diskussion.

 3. Jag arbetar inte med signalskyddstjänst, du bad däremot om kommentarer. Jag bryr mig endast om att inte slösa bort med skattemedel på varje Donquixote som plötsligt ser väderkvarnar utan om att bry sig om konsekvenserna.

  För övrigt: Lag 1949:105
  11 § Som allmän handling anses ej
  1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande,

  Detta plus två argument som du inte har refuterat. Tack för monologen.

  • Jag har tidigare tittat på om 2 kap 11 § 1 TF kan gälla för kryptonycklar. Undantaget i bestämmelsen tillkom för att skydda post och telegram från allmänhetens insyn. Post och telegram distribuerades då av myndigheterna postverket respektive televerket (sidorna 171-173 i regeringens proposition 1975/76:160).

   Som exempel på ”upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande” ges ”handlingar av inringda telegram, telegramutskrifter gjorda vid mottagande telestation etc.”

   De handlingar som bestämmelsen tar sikte på är de handlingar som lämnats in eller muntligen lämnats för distribution. Det saknas beskrivning som täcker in en myndighets kryptonycklar. Om det hade varit avsikten skulle det med lätthet kunna ha tagits upp då förslaget att undanta kryptonycklar från allmänna handlingar avfärdas på sidan 157 i samma proposition.

   /Kim Hakkarainen

 4. Anders

  Gallring av signalskyddsnycklar (kryptonycklar) regleras av Gallringsbeslut nr 315. I ”Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet för av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut” 2003:45 beslutades det om fortsatt giltighet för gallringsbeslut nr 315.

  Efter företagen prövning beslutar riksarkivet att 1 § 1 st riksarkivets gallringsbeslut nr 315 skall ha följande lydelse:

  1 §

  Signalskyddsnycklar utgallras, för så vitt de ej återkrävts av den myndighet som upprättat nyckeln, då de upphört att gälla eller eljest ej längre erfordras för tjänsten. Hos försvarsstaben och försvarsgrensstab bevaras dock ett exemplar av den första nyckeln i nyckelsystem, som upprättats vid dessa staber liksom ett exemplar till samma system hörande nyckel, som utvisar förändring i fråga om konstruktion eller utformning.

  • Tack Anders!

   Oerhört intressant. Jag missade hänvisningen till gallringsbeslut 315 i RA-MS 2003:43 när jag tidigare sökte på Riksarkivets webbplats. Där framgår även att gallringsbeslut nr 315 har ändrats genom gallringsbeslut nr 668.

   De båda besluten ser ut att ha fattats 1972 respektive 1979. Att det finns gallringsbeslut visar att myndigheterna då bedömde att kryptonycklar var allmänna handlingar.

   Jag har hos Riksarkivet frågat efter kopior på gallringsbesluten och kommer att uppdatera blogginlägget med innehållet.

   Frågan om legaliteten för förstöring av kryptonycklar, inom ramen för signalskyddstjänsten inom totalförsvaret, borde därför vara löst. Återstår frågan om registrering av allmänna handlingar..

   /Kim Hakkarainen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.