Men och skada – same same but different

Begreppet men används i dag när information ska klassificeras i nivåer efter hur betydelsefull informationen är för rikets säkerhet. Begreppet men används också i straffbestämmelser för brott mot Sveriges säkerhet. Men begreppet men är problematiskt och med den nya säkerhetsskyddslagen kommer begreppet att överges. Eller?

Men ? Skada

I straffbestämmelsen för brottet spioneri i 19 kap 5 § brottsbalken används uttrycket ”men för Sveriges säkerhet”.

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra MEN för Sveriges säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller inte, för spioneri till fängelse i högst sex år.

19 kap 5 § första stycket brottsbalken.

Men-rekvisitet i spioneribestämmelsen innebär att endast information om ett förhållande vars uppenbarande för främmande makt som kan innebära men för Sveriges säkerhet omfattas. Det ska vara fråga om verkligt betydelsefulla förhållanden. Men men-rekvisitet är inte begränsat till information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkert. Det kan även vara fråga om information som omfattas av sekretess enligt OSL men som inte rör rikets säkerhet. Det kan även vara fråga om information i verksamheter som inte lyder under OSL och därför inte omfattas av någon sekretess. Det kan också vara fråga om sammanställningar av öppen information.

I nuvarande säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) används begreppet men i uttrycket ”men för rikets säkerhet” och syftar på information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet.

I Försvarsmakten genomförs en menbedömning i de fall det kan antas att information som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet har röjts. En menbedömning är en bedömning (1) om en röjd uppgift omfattas av någon sekretess enligt OSL, (2) om den rör rikets säkerhet och i sådant fall (3) vilket men röjandet ger. Syftet med menbedömningar är att vara ett underlag i rättsväsendets utredningar om brott mot Sveriges säkerhet.

Finns det anledning att anta att en uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan ha röjts för någon obehörig (röjd uppgift) ska en skadebedömning göras. I de fall den röjda uppgiften utgör hemlig uppgift enligt 4 § 1 säkerhetskyddsförordningen (1996:633) benämns skadebedömningen MENBEDÖMNING.

2 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:3) om skade- och menbedömningar.

I OSL används begreppet men på ett annat sätt. I sekretessbestämmelserna som ska skydda enskildas förhållanden används begreppet men i första hand för olika typer av integritets­kränkningar då en persons personliga förhållanden blir kända. Med skada avses i regel ekonomisk skada. I sekretessbestämmelsen för försvarssekretess (15 kap 2 § OSL) används inte beteckningen men. Istället är skada för landets försvar en del av villkoret för om information omfattas av sekretessen. Men och skada avser någon form av negativ påverkan på det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det SKADAR landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

15 kap 2 § OSL, försvarssekretessen.

 Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande MEN om uppgiften röjs.

21 kap 1 § första stycket OSL, om sekretess för enskilds hälsa eller sexualliv.

För Försvarsmakten och de försvarsnära myndigheterna gäller att information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet ska placeras i en av fyra informationssäkerhetsklasser (HEMLIG/TOP SECRET, HEMLIG/SECRET, HEMLIG/CONFIDENTIAL eller HEMLIG/RESTRICTED). Vilken informationssäkerhetsklass som informationen ska placeras i beror på vilket men för rikets säkerhet som ett röjande kan medföra.

HEMLIG/TOP SECRET Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra synnerligt MEN för ...

Utdrag från 1 kap 4 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd.

I förslaget till ny säkerhetsskyddslag föreslås informationen placeras i en av fyra säkerhetsskyddsklasser (kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell eller begränsat hemlig) beroende på vilken skada informationen kan medföra för Sveriges säkerhet eller för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation om informationen skulle röjas. Säkerhetsskyddsklasserna ersätter då dagens informationssäkerhetsklasser och kommer att gälla hos alla som omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetskyddsklasser utifrån den SKADA som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet ...

2 § första stycket i förslaget till ny säkerhetsskyddslag (från lagrådsremissen).

≈ ≈ ≈

Begreppen men och skada har olika betydelser, som varierar beroende på i vilket sammanhang begreppen förekommer. Det är inte möjligt att förenkla användningen så att begreppet men alltid är förbehållet rikets eller Sveriges säkerhet (Sveriges säkerhet är synonymt med rikets säkerhet).

I den kommande säkerhetsskyddslagen kommer begreppet skada att användas istället för begreppet men. Det är en bra modernisering av språket som kommer göra det lättare att förklara säkerhetsskyddsåtgärder, t ex placering av information i en säkerhetsskyddsklass. Men vi kommer fortfarande, beroende på sammanhanget, att behöva använda begreppet men när det handlar om vissa brott mot Sveriges säkerhet.

≈ ≈ ≈

Källor:

  • 19 kap 5 § brottsbalken genom utdrag ur lagen (2014:383) om ändring i brottsbalken (PDF).
  • Sidan 38 i regeringens proposition Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (prop 2013/14:51) (PDF).
  • Om begreppen skada och men i OSL: Sidorna 196-197 i Offentlighetsprincipen av Alf Bohlin, sjunde upplagan.
  • Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:3) om skade- och menbedömningar (PDF).
  • Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd (PDF).
  • Regeringens lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (PDF).

/Kim Hakkarainen

Blogginlägget innehåller hänvisningar till bestämmelser eller andra källor som inte längre gäller. Även om de har ersatts kan påståenden och slutsatser fortfarande vara giltiga.