Men och skada – same same but different

Begreppet men används i dag när information ska klassificeras i nivåer efter hur betydelsefull informationen är för rikets säkerhet. Begreppet men används också i straffbestämmelser för brott mot Sveriges säkerhet. Men begreppet men är problematiskt och med den nya säkerhetsskyddslagen kommer begreppet att överges. Eller?

Men eller skada?

I straffbestämmelsen för brottet spioneri i 19 kap 5 § brottsbalken används uttrycket ”men för Sveriges säkerhet”.

180217 andring 19 kap 5 par brottsbalken

19 kap 5 § första stycket brottsbalken.

Men-rekvisitet i spioneribestämmelsen innebär att endast information om ett förhållande vars uppenbarande för främmande makt som kan innebära men för Sveriges säkerhet omfattas. Det ska vara fråga om verkligt betydelsefulla förhållanden. Men men-rekvisitet är inte begränsat till information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkert. Det kan även vara fråga om information som omfattas av sekretess enligt OSL men som inte rör rikets säkerhet. Det kan även vara fråga om information i verksamheter som inte lyder under OSL och därför inte omfattas av någon sekretess. Det kan också vara fråga om sammanställningar av öppen information.

I nuvarande säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) används begreppet men i uttrycket ”men för rikets säkerhet” och syftar på information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet.

I Försvarsmakten genomförs en menbedömning i de fall det kan antas att information som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet har röjts. En menbedömning är en bedömning (1) om en röjd uppgift omfattas av någon sekretess enligt OSL, (2) om den rör rikets säkerhet och i sådant fall (3) vilket men röjandet ger. Syftet med menbedömningar är att vara ett underlag i rättsväsendets utredningar om brott mot Sveriges säkerhet.

2 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:3) om Skade- och menbedömningar.

2 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:3) om skade- och menbedömningar.

I OSL används begreppet men på ett annat sätt. I sekretessbestämmelserna som ska skydda enskildas förhållanden används begreppet men i första hand för olika typer av integritetskränkningar då en persons personliga förhållanden blir kända. Med skada avses i regel ekonomisk skada. I sekretessbestämmelsen för försvarssekretess (15 kap 2 § OSL) används inte beteckningen men. Istället är skada för landets försvar en del av villkoret för om information omfattas av sekretessen. Men och skada avser någon form av negativ påverkan på det intresse som sekretessen ska skydda.

15 kap 2 § OSL

15 kap 2 § OSL, försvarssekretessen.

21 kap 1 § första stycket OSL, om sekretess för enskilds hälsa eller sexualliv.

21 kap 1 § första stycket OSL, om sekretess för enskilds hälsa eller sexualliv.

För Försvarsmakten och de försvarsnära myndigheterna gäller att information som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet ska placeras i en av fyra informationssäkerhetsklasser (HEMLIG/TOP SECRET, HEMLIG/SECRET, HEMLIG/CONFIDENTIAL eller HEMLIG/RESTRICTED). Vilken informationssäkerhetsklass som informationen ska placeras i beror på vilket men för rikets säkerhet som ett röjande kan medföra.

Utdrag från 1 kap 4 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd.

Utdrag från 1 kap 4 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd.

I förslaget till ny säkerhetsskyddslag föreslås informationen placeras i en av fyra säkerhetsskyddsklasser (kvalificerat hemlig, hemlig, konfidentiell eller begränsat hemlig) beroende på vilken skada informationen kan medföra för Sveriges säkerhet eller för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation om informationen skulle röjas. Säkerhetsskyddsklasserna ersätter då dagens informationssäkerhetsklasser och kommer att gälla hos alla som omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddsklassificering i lagrådsremissen med förslag till ny säkerhetsskyddslag.

2 § första stycket i förslaget till ny säkerhetsskyddslag (från lagrådsremissen).

≈ ≈ ≈

Begreppen men och skada har olika betydelser, som varierar beroende på i vilket sammanhang begreppen förekommer. Det är inte möjligt att förenkla användningen så att begreppet men alltid är förbehållet rikets eller Sveriges säkerhet (Sveriges säkerhet är synonymt med rikets säkerhet).

I den kommande säkerhetsskyddslagen kommer begreppet skada att användas istället för begreppet men. Det är en bra modernisering av språket som kommer göra det lättare att förklara säkerhetsskyddsåtgärder, t ex placering av information i en säkerhetsskyddsklass. Men vi kommer fortfarande, beroende på sammanhanget, att behöva använda begreppet men när det handlar om vissa brott mot Sveriges säkerhet.

≈ ≈ ≈

Källor:

 • 19 kap 5 § brottsbalken genom utdrag ur lagen (2014:383) om ändring i brottsbalken (PDF).
 • Sidan 38 i regeringens proposition Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (prop 2013/14:51) (PDF).
 • Om begreppen skada och men i OSL: Sidorna 196-197 i Offentlighetsprincipen av Alf Bohlin, sjunde upplagan.
 • Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:3) om skade- och menbedömningar (PDF).
 • Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd (PDF).
 • Regeringens lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (PDF).

/Kim Hakkarainen

2 kommentarer

Publicerad i Brott mot Sveriges säkerhet, Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd

2 kommentarer till Men och skada – same same but different

 1. Linus

  Jag ser positivt på att begreppen långsamt går mot att betyda varandra. Att skada kommer bli fysisk skada och att men kommer bli ekonomisk skada. I OSL är begreppen idag väldigt tydligt reglerade som skada är ekonomiskt och men är diverse former av oangelägenheter… Det kommer dock osökt uppstå problematik inom rättsvärlden då vi börjar få in ny lagstiftning som luckrar upp detta, och där uppfattningarna mellan skada och men regleras lag till lag.

  Förvånar mig dock lite att det har tagit såhär långt tid till en direkt markering på förändringen.

 2. Cina

  Jättebra skrivet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.