Regler och väg­ledningar om säkerhets­skydd

Flera myndigheter har uppgifter inom säkerhets­skydds­området och var för sig ger de ut regler och vägledningar. Här finns en praktisk sammanställning av offentliga regler, vägledningar, böcker och länkar. Senast uppdaterad 2024-01-10.

Författningar

Författning Urval av förarbeten
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
lagen.nu riksdagen
Prop 2017/18:89 1
Prop 2020/21:11 2
Prop 2020/21:13 3
Prop 2020/21:194 4
Säkerhetsskydds­förordningen (2021:955)
lagen.nu riksdagen
Förordningsmotiv saknas.
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd
Ändrad genom FFS 2020:3
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten
Ändrad genom FFS 2023:10
 
Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 2022:1) om säkerhetsskydd
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:76) om säkerhetsskydd
Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:18) och allmänna råd om säkerhetsskydd
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:17) om säkerhetsskydd Besluts­promemoria
Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2023:2) om säkerhetsskydd
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2023:1) om säkerhetsskydd
Regeringskansliets föreskrifter (RKF 2021:2) om utfärdande av säkerhetsintyg

Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd

Här kan du ladda ner en Excel-fil som inne­håller bestämm­elser om säkerhets­skydd. I filen finns två flikar som inne­håller bestämmelser som gäller inom det civila området respektive försvars­området. Bilagor och över­gångs­bestämmelser har inte tagits med. Genom att filtrera kolumnen Kommentar så att den endast innehåller tomma rader, visas de materiella bestämm­elserna. Excel-filen kan användas för att t ex genomföra nu­läges­analyser om den egna org­anisat­ionens efter­levnad av be­stämm­els­erna.

Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd

Filen omfattas av CC BY 4.0-licensen. Du får kopiera, vidaredistribuera, bearbeta filen och dess innehåll oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt.

Excel-fil med flikarna Civila området, Försvarsområdet och Försvarsmakten.

Filtrera kolumnen Kommentar så att den endast innehåller tomma rader för att endast visa materiella bestämmelser. Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Vägledningar och handböcker

Område Publikationer
Allmänt om säkerhetsskydd
Hot
Säkerhetsskydds­analys
  • Säkerhetsskyddsanalys (Säkerhetspolisen, 2023).
  • Kapitel 2 i Försvarsmaktens reglemente säkerhetstjänst (R SÄK 2021).5
  • Handbok för säkerhetsskyddsanalys (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2022, rapport 2022:50.).
Informations­säkerhet
Signalskydd
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet
Exponering av säkerhetskänslig verksamhet
Övrigt

⌛ betyder att publikationen inte har reviderats efter att den nya säkerhetsskyddslagen började gälla den 1 april 2019.

Böcker om säkerhetsskydd

I min bok Säkerhetsskydd – En introduktion kan du läsa mer om säkerhetsskydd.

Boken förklarar helheten – från säkerhetsskyddslagen till myndigheternas föreskrifter.

Andra utgåvan av boken är på 433 sidor och innehåller ett hundratal figurer som illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena.

Länksamling


Uppdateringar

2024-01-10: Lagt till länkar till MSB:s webbsida om säkra kryptografiska funktioner och FRA:s webbsida om signalskydd.

2024-01-08: Justerat länkar och text med anledning av Säkerhetspolisens uppdaterade vägledningar om introduktion till säkerhetsskydd, informationssäkerhet samt fysisk säkerhet. Lagt till Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2023:2) om säkerhetsskydd som började gälla 2023-08-04. Lagt till Länsstyrelsen Västra Götalands handbok för säkerhetsskyddsanalys. Handboken är inte publicerad på Länsstyrelsen Västra Götalands webbsida med publikationer. Tagit bort länk till information om signalskydd på Informationssäkerhet.se, eftersom sidorna har avpublicerats.

2024-01-08: Publicerat en uppdaterad Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd.

2023-08-14: Justerat länkar och text med anledning av Säkerhetspolisens uppdaterade vägledningar. Tagit bort Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet, eftersom Säkerhetspolisen har avpublicerat den. Lagt till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2023:1) om säkerhetsskydd som började gälla 2023-02-13. Uppdaterat Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:18) och allmänna råd om säkerhetsskydd som började gälla 2023-01-01. Justerat en mängd döda länkar till PDF-filer. Lagt till vägledningen Placering av befattning i säkerhetsklass från Energimyndigheten. Lagt till en ny rubrik med böcker om säkerhetsskydd.

2023-08-14: Publicerat en uppdaterad Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd. Fliken med bestämmelser i Försvarsmakten har tagits bort.

2022-10-30: Lagt till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:17) om säkerhetsskydd som börjar gälla 2022-12-01. Uppdaterat Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:76) om säkerhetsskydd som började gälla 2022-07-15. Uppdaterat Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 2022:1) om säkerhetsskydd som började gälla 2022-07-01. Uppdaterat länkarna till Säkerhetspolisens vägledningar. Uppdaterat Vägledning för beslut om placering i säkerhetsklass och befattningsanalys från Svenska kraftnät. Lagt till Förtydligande av den öppna antagonistiska hotbilden för elförsörjningen på grund av händelseutvecklingen i Ukraina från Svenska kraftnät. Uppdaterat länken till Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen från Svenska kraftnät. Publicerat en uppdaterad Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd.

2022-05-03: Publicerat en uppdaterad Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd. Tre flikar innehåller bestämmelser för det civila området, försvarsområdet respektive Försvarsmakten.

2022-03-14: Publicerat en Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd. Excel-filen är genererad av ett Python-skript som hämtar bestämmelserna från en databas. Biblioteket openpyxl används för att skapa Excel-filen.

2022-03-01: Ändrat Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd till PMFS 2022:1 som samma dag ersätter PMFS 2019:1. Lagt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Finansinspektionen, Statens energimyndighet och Strålsäkerhetsmyndigheten i länksamlingen.

2021-12-16: Lagt till Vägledning för beslut om placering i säkerhetsklass och befattningsanalys från Svenska kraftnät.

2021-11-16: Lagt till Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen från Svenska kraftnät.

2021-11-02: Lagt till ny säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) som 2021-12-01 ersätter säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

2021-07-30: Lagt till Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten.

2021-05-08: Lagt till PTS föreskrifter om säkerhetsskydd. Träder i kraft 2021-07-01.


  1. Ny säkerhetsskyddslag, se även SOU 2015:25 (PDF). ↩︎

  2. Säkerhetsprövning av domare, se även Ds 2019:26 (PDF). ↩︎

  3. Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, se även SOU 2018:82 (PDF). ↩︎

  4. Säkerhetsskyddschefens ansvar och placering. Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet. Tillsyn med åtgärdsföreläggande med vite och sanktionsavgifter. Överklagande. Se även SOU 2018:82 (PDF). ↩︎

  5. I reglemente säkerhetstjänst (R SÄK 2021) finns bestämmelser som ska följas i Försvarsmakten. Utanför Försvarsmakten kan reglementet även i tillämpliga delar användas av de myndigheter som Försvarsmakten utövar tillsyn över. Särskilt relevant är de vägledande förklaringarna till Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (se förordet). ↩︎