Regler och väg­ledningar om säkerhets­skydd

Flera myndig­heter har upp­gift­er inom säkerhets­skydds­området och var för sig ger de ut regler och väg­led­ningar. Här finns en praktisk samman­ställ­ning av offent­liga regler och väg­led­ningar. Senast upp­daterad 2021-07-30.

Författningar

Författning Urval av förarbeten
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
lagen.nu riksdagen
Prop 2017/18:89 1
Prop 2020/21:11 2
Prop 2020/21:13 3
Säkerhetsskydds­förordningen (2018:658)
lagen.nu riksdagen
Förordningsmotiv saknas.
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd
Ändrad genom FFS 2020:3
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten  
Svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 2019:1) och allmänna råd om säkerhetsskydd
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:108) om säkerhetsskydd
Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2021:2) om säkerhetsskydd
Regeringskansliets föreskrifter (RKF 2021:2) om utfärdande av säkerhetsintyg

Vägledningar och handböcker

Område Publikationer
Allmänt om säkerhetsskydd
Hot
Säkerhetsskydds­planering
Informations­säkerhet
Signalskydd
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet
Säkerhetsskyddad upphandling

⌛ betyder att publikationen inte har reviderats efter att den nya säkerhetsskyddslagen började gälla den 1 april 2019.

Länksamling


Uppdateringar

2021-07-30: Lagt till Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten.

2021-05-08: Lagt till PTS föreskrifter om säkerhetsskydd. Träder i kraft 2021-07-01.


  1. Ny säkerhetsskyddslag, se även SOU 2015:25 (PDF). ↩︎

  2. Säkerhetsprövning av domare, se även Ds 2019:6 (PDF). ↩︎

  3. Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, se även SOU 2018:82 (PDF). ↩︎

  4. I reglemente säkerhetstjänst (R SÄK 2021) finns bestämmelser som ska följas i Försvarsmakten. Utanför Försvarsmakten kan reglementet även i tillämpliga delar användas av de myndigheter som Försvarsmakten utövar tillsyn över. Särskilt relevant är de vägledande förklaringarna till Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (se förordet). ↩︎