Regler och väg­ledningar om säkerhets­skydd

Flera myndig­heter har upp­gift­er inom säkerhets­skydds­området och var för sig ger de ut regler och väg­led­ningar. Här finns en praktisk samman­ställ­ning av offent­liga regler och väg­led­ningar. Senast upp­daterad 2022-05-03.

Författningar

Författning Urval av förarbeten
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
lagen.nu riksdagen
Prop 2017/18:89 1
Prop 2020/21:11 2
Prop 2020/21:13 3
Prop 2020/21:194 4
Säkerhetsskydds­förordningen (2021:955)
lagen.nu riksdagen
Förordningsmotiv saknas.
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd
Ändrad genom FFS 2020:3
Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten  
Svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 2019:1) och allmänna råd om säkerhetsskydd
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:108) om säkerhetsskydd
Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2021:2) om säkerhetsskydd
Regeringskansliets föreskrifter (RKF 2021:2) om utfärdande av säkerhetsintyg

Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd

Här kan du ladda ner en Excel-fil som inne­håller bestämm­elser om säkerhets­skydd. I filen finns tre flikar som inne­håller bestämmelser som gäller inom det civila området, försvars­området samt för Försvars­makten. Bilagor och över­gångs­bestämmelser har inte tagits med. Genom att filtrera kolumnen Kommentar så att den endast innehåller tomma rader, visas de materiella bestämm­elserna. Excel-filen kan användas för att t ex genomföra nu­läges­analyser om den egna org­anisat­ionens efter­levnad av be­stämm­els­erna.

Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd

Filen omfattas av CC BY 4.0-licensen. Du får kopiera, vidaredistribuera, bearbeta filen och dess innehåll oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt.

Excel-fil med flikarna Civila området, Försvarsområdet och Försvarsmakten.

Filtrera kolumnen *Kommentar* så att den endast innehåller tomma rader för att endast visa materiella bestämmelser. Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Vägledningar och handböcker

Område Publikationer
Allmänt om säkerhetsskydd
Hot
Säkerhetsskydds­planering
Informations­säkerhet
Signalskydd
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet
Säkerhetsskyddad upphandling

⌛ betyder att publikationen inte har reviderats efter att den nya säkerhetsskyddslagen började gälla den 1 april 2019.

Länksamling


Uppdateringar

2022-05-03: Publicerat en uppdaterad Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd. Tre flikar innehåller bestämmelser för det civila området, försvarsområdet respektive Försvarsmakten.

2022-03-14: Publicerat en Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd. Excel-filen är genererad av ett Python-skript som hämtar bestämmelserna från en databas. Biblioteket openpyxl används för att skapa Excel-filen.

2022-03-01: Ändrat Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd till PMFS 2022:1 som samma dag ersätter PMFS 2019:1. Lagt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Finansinspektionen, Statens energimyndighet och Strålsäkerhetsmyndigheten i länksamlingen.

2021-12-16: Lagt till Vägledning för beslut om placering i säkerhetsklass och befattningsanalys från Svenska kraftnät.

2021-11-16: Lagt till Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen från Svenska kraftnät.

2021-11-02: Lagt till ny säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) som 2021-12-01 ersätter säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

2021-07-30: Lagt till Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten.

2021-05-08: Lagt till PTS föreskrifter om säkerhetsskydd. Träder i kraft 2021-07-01.


  1. Ny säkerhetsskyddslag, se även SOU 2015:25 (PDF). ↩︎

  2. Säkerhetsprövning av domare, se även Ds 2019:6 (PDF). ↩︎

  3. Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, se även SOU 2018:82 (PDF). ↩︎

  4. Säkerhetsskyddschefens ansvar och placering. Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet. Tillsyn med åtgärdsföreläggande med vite och sanktionsavgifter. Överklagande. Se även SOU 2018:82 (PDF). ↩︎

  5. I reglemente säkerhetstjänst (R SÄK 2021) finns bestämmelser som ska följas i Försvarsmakten. Utanför Försvarsmakten kan reglementet även i tillämpliga delar användas av de myndigheter som Försvarsmakten utövar tillsyn över. Särskilt relevant är de vägledande förklaringarna till Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (se förordet). ↩︎