Fler fel om sekretess i Officerstidningen

Den gulmarkerade meningen låter ju bra och logisk. Problemet är att den inte stämmer. 

Utdrag från sidorna 23-24 i Officerstidningen nr 4/2013.

När jag först läste meningen studsade jag på att endast sekretessbestämmelser som saknar rekvisit skulle vara sådana som utgör ”kvalificerad sekretess” (röd understrykning i den gulmarkerade meningen ovan).

För att ta reda på om Officerstidningens påstående är korrekt har jag undersökt varje sekretessbestämmelse i kapitel 15-43 i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Undersökningen omfattar 416 bestämmelser. Av dessa är 288 de egentliga (materiella) sekretessbestämmelserna. Jag har sorterat bort bestämmelser om t ex överföring av sekretess, förbehåll etc.

  • Av de 288 är 109 helt eller delvis undantagna rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (sk ”kvalificerad sekretess”).
  • Av de 109 innehåller 70 ett skaderekvisit (rakt eller omvänt).
  • Av de 109 innehåller 39 inte ett skaderekvisit (absolut sekretess).

Om Officerstidningens påstående skulle vara riktigt skulle siffran 70 vara noll. Det är den inte. Det finns t o m 16 sekretessbestämmelser med absolut sekretess som inte är ”kvalificerad sekretess”.

I det fall en sekretessbestämmelse saknar (skade)rekvisit är sekretessen absolut för uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelsen. Jag har aldrig tidigare sett att endast sådana sekretessbestämmelser skulle vara undantagna rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (”kvalificerad sekretess”). Vilka sekretessbestämmelser som är undantagna framgår sist i kapitel 15-44 i OSL. För dessa gäller att tystnadsplikten går före.

Min undersökning kan laddas ner som PDF.

≈ ≈ ≈

Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon bestämmelse som innebär att endast absolut sekretess skulle snäva av de sekretessbestämmelser som kan sägas utgöra ”kvalificerad sekretess”. Ett problem i sammanhanget är att begreppet ”kvalificerad sekretess” inte är legaldefinierat. Jag har inte sett begreppet i t ex propositionerna 1979/80:2 Del A eller 2008/09:150 som innehåller förslagen till gamla sekretesslagen respektive nuvarande OSL. Begreppet används dock i yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande (SOU 2012:55), t ex på sidan 161 i beskrivningen av meddelarfriheten. I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på sidan 570).

I 7 kap 3 § första stycket 3 TF anges att för ”uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild lag” gäller inte längre straffriheten för en person, som omfattas av OSL, och som lämnar en uppgift till t ex en tidningsredaktion. Med ”särskild lag” avses OSL. Motsvarande bestämmelse finns i 5 kap 3 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Någon begränsning av ”uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt” till absolut sekretess finns inte. När det gäller vissa brott mot rikets säkerhet följer det av bestämmelser i TF och YGL att rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är undantagna (se 15 kap 6 § 3 st och 18 kap 19 § 4 st OSL). ”Kvalificerad sekretess” måste därför avse sekretess där tystnadsplikten går före. Något annat kan inte heller avses i Officerstidningen då tidningen hänvisar till brytande av ”meddelarfriheten och skyddet för anonymiteten”.

≈ ≈ ≈

Jag har tidigare visat att ovanstående gulmarkerade mening även innehåller ett sakfel vad gäller kvalificerat hemlig (KH). Läs mitt tidigare blogginlägg Officerstidningen sprider fel om sekretess. Det är starkt jobbat av artikelförfattaren, journalisten och ”experten” Nils Funcke, att få in två sakfel i en mening. Bestämmelser om offentlighet och sekretess är svåra att förstå och i synnerhet att förklara på ett enkelt sätt.

/Kim Hakkarainen